Nejnovější horoskop Jiřího Drahoše

25.06.2017 13:34

Nejnovější horoskop Jiřího Drahoše, kandidáta na českého prezidenta. Horoskop: 22.6. 2017, 16:44 (UT+2:0), Praha. Tentokrát jsem zvolil systém domů Regiomontanus (místo Placidus), protože Mars se ocitne v 9. domě. Asi nejpřekvapivější je v horoskopu Pluto ve 3. domě.

Tvar horoskopu: řekl bych, že jde o "uzavřenější" Lokomotivu (i když jsem uvažoval i o Vědru). Jupiter jako tažná - vůdčí (osamocenější) planeta v poslední třetině 11. domu. Lokomotiva vypovídá o vytrvalém nepolevujícím tlaku a postupu. Kdyby šlo o seskupení Vědra, pak by Jiří Drahoš směřoval k zásadnějšímu rozhodnutí a projevu (zřejmě by se více vymezoval vůči současné reprezentaci - Hradu i vládě a hájil by vlastní nezávislý postoj na budoucí společenské a politické směřování České republiky). V Lokomotivě Jupiter v 11. domě pouze táhne ostatní planety za sebou bez potřeby vychýlit se z nastoupeného kurzu (nemá potřebu se vůči nim zásadně vymezovat).

Jupiter ve Vahách v 11. domě dává víru ve vlastní budoucnost a schopnost vést spolehlivě ostatní. Člověk chce hrát prim ve veřejném či politickém životě. Může být přesvědčen, že dokáže být smírčím soudcem (společenským mírotvorcem) a inspirovat ostatní v jejich vlastním rozvoji a spolupráci. Jupiter v horoskopu říká: já jsem to celospolečenské dobro a štěstí. Následujte mne bez obav, jsem důvěryhodným vůdcem, se mnou se ve světě neztratíte, budu vás úspěšně reprezentovat. Člověk s Jupiterem v 11. domě věří, že se jako vůdce „smečky“ zařadí do rychlejšího (progresivnějšího) pruhu a zajistí svým stoupencům nebo klientele lepší životní perspektivu. Planety ve Vahách mají společenský – ideově kulturní charakter (kultivují a rozvíjejí veřejný život).

Sedm planet na západní polokouli: vědomí je více zaměřené do prostoru druhých lidí - je více závislé na cizích postojích a reakcích (nechce se nikam "cpát", pokud mu to ostatní nedovolí).

Všechny osobní planety jsou ve 3. kvadrantu: to naznačuje, že mezi vědomím člověka a vědomím ostatních lidí existuje celá řada shodných „nálad“ - že je zde oboustranný zájem poznat se blíž a vzájemně komunikovat. Všech pět osobních planet ve 3. kvadrantu má z kandidátů - favoritů jen Jiří Drahoš. Třetí kvadrant nás nejvíce spojuje se světem druhých lidí. 

Slunce nad obzorem, Luna nad obzorem: vědomí „Já jsem“ - stejně jako představivost a psychické vnímání - je prožíváno viditelně ve světě (v „objektivním“ světě).

Šest planet v záporných znameních (+Asc), čtyři planety v kladných znameních. Čtyři planety ve vodních znameních (+Asc), dvě planety v zemských znameních, dvě planety v ohnivých znameních, dvě planety ve vzdušných znameních. Převaha vodního živlu (tři planety v Raku, ascendent ve Štíru) značí citovou vazbu, přizpůsobivost, péči a obnovu.

Vztah Slunce a Luny: fáze 315° - 360°: fáze uvolnění (nebo rekapitulace), příprava na nové období (lunární cyklus se chýlí ke svému konci). Zajímavé by bylo zhodnocení okamžiku, kdy se „progresivní“ Luna dostane do nejtěsnější konjunkce s progresivním Sluncem (symbolického novu) metodou, kdy jeden den po „narození“ je jako jeden rok, což je zhruba za rok a půl od vzniku horoskopu. Luna se tehdy setká se Sluncem na 3° Raka, kde se nachází i Merkur ve svém základním postavení (Badatel v huňatém kožichu řídí jelena vystrojeného proti tuhé zimě).

Merkur-Epiméteus (vychází po Slunci) vzdálený 1° od Slunce (těsná konjunkce): ukazuje na rozvážný, vysoce kontrolovaný (uměřený) postoj, svázaný tradicemi a vzory, jímž bytí hledá své zaměření a způsob myšlenkového nebo činorodého sebevyjádření. Jinak řečeno: způsob, jakým Jiří Drahoš prezentuje a uplatňuje své názory a postoje, je zcela pod kontrolou nejvyšší představy, symbolizované v horoskopu Sluncem, kterou si o sobě vytvořil (nižší činorodá mysl je ovládána vyšší myslí).

Ascendent ve znamení Štíra. Duše zde říká: chci být vnímána jako ten, kdo intenzivně vniká do problému, vidí do samé podstaty věcí, kdo odvážně čelí všem strachům a krizím (Topící se muž byl zachráněn – stupeň pro ascendent ve Štíru).

Vzestupný lunární uzel ve Lvu v 10. domě v konjunkci s MC značí, že má člověk dospět k výkonu odpovědné funkce a že ji má vykonávat osobitým, nápaditým až oslňujícím způsobem.

Slunce ve znamení Raka v 8. domě v konjunkci s Merkurem: bytí si zvolilo chránit a pečovat o duchovní i hmotné statky druhých jako svou nejvyšší představu o sobě samém. Spojení Slunce a Merkura zde značí výsostný zájem o spravování kulturního dědictví - nejcennějších hodnot a zdrojů, které pojí ve společném prostoru ostatní lidi dohromady. Muž sedící na létajícím koberci pozoruje nedozírné pláně pod sebou – stupeň pro Slunce v Raku (stejný stupeň jako u Andreje Babiše).

Luna v Blížencích v 8. domě: představivost a psychické vnímání je zaměřené na objevování a poznávání skryté skutečnosti – na výzkum. Člověk s Lunou v Blížencích je schopen vstřebávat a zpracovávat velké množství informací – sbírá „suchá“ data a rychle je vyhodnocuje. Luna v 8. domě zde může také znamenat navázání těsnějšího vztahu s novinářem nebo novináři; člověk se ocitá v novém prostředí a osvojuje si úplně novou práci s informacemi (Nová cesta realizace zkušeností – stupeň pro Lunu v Blížencích).

Luna v 8. domě v Blížencích leží v kvadratuře na Neptuna ve 4. domě v Rybách (Neptun retrográdní): Aspekt Luny a Neptuna vždy vypovídá o zvláštním druhu snu. Kvadratura hovoří o tom, že se člověku nedaří realizovat své zvláštní představy a vize. V tomto případě může jít o vědeckou vizi, jejíž idea či patent už možná leží Jiřímu Drahošovi v šuplíku a čeká na realizaci. Kvadratura Luny v 8. domě a retrográdního Neptuna ve 4. domě sice naznačuje, že se člověk dlouhodobě snaží své zvláštní nápady uvést do života, ale setkává se s odmítnutím či nepochopením. Na to jsou ale vědci zvyklí. Zdá se - pokud je výklad správný - že jde o „profesní“ horoskop; to znamená, že je třeba všechny prvky v horoskopu takto chápat včetně Neptuna ve 4. domě, který nevypovídá o vztahu k rodině, domovu a majetku, ale ukazuje na základní postoje, kterými se člověk uplatňuje v životě a ve svém povolání.

Retrográdní Neptun ve 4. domě v Rybách vypovídá o zvláštním idealismu. Člověk se nechává unášet vizí - pocitem, že má příležitost svůj profesní život významně obohatit, dojít k neobyčejnému naplnění a pochopení, ale co přesně má pochopit, to nedokáže popsat. Cítí, že nyní může učinit jedinečnou zkušenost, která se v budoucnu už nezopakuje. Může toužit po vyšší moudrosti a inspiraci, ale jeho představivost a vnímání jsou nastavené na sbírání informací z nejbližšího okolí (Luna v Blížencích). Člověk s Neptunem ve 4. domě ve svém „profesním“ horoskopu se touží vrátit k původnímu pojetí – zvykům, hodnotám a metodám, které volil a kterým věřil, ale to je zhola nemožné. Původní svět se mu rozpustil pod nohama.

Luna v 8. domě v Blížencích v trigonu na Jupitera v 11. domě ve Vahách značí přirozenou protekci a oblibu zejména u vzdělanějších vrstev; přátelé na vysokých místech a v odborných kruzích. Aspekt také ukazuje na širokou podporu sdělovacích prostředků a růst preferencí; kandidatura Jiřího Drahoše na prezidenta je všeobecně přijímána s důvěrou a otevřeností, neboť jeho duševní obzor a představivost, odbornost i zkušenosti plně harmonizují s jeho největší ambicí - uspět v prezidentských volbách. Takový člověk se přirozeně obklopí důvěryhodným okolím.

Slunce v 8. domě v Raku v sextilu na Urana v 6. domě v Beranu značí bouřlivější, spontánnější a svobodomyslnější způsob reprezentování principů a hodnot, které jsou podstatné pro vyjádření identity (kulturní charakteristiky) a soudržnost určité skupiny lidí. Člověk zaměřený na inovace a reformy. Lidé kolem něj cítí nové příležitosti a zájem o věci. Jeho postoje a chování se dostávají do centra pozornosti, ale nejsou skandální, jak to bývá v případě kvadratury Slunce a Urana. Uran, planeta nečekaných změn a nevypočitatelných reakcí, zde přináší změny v zaběhnutých rituálech a každodenních činnostech. Na rozdíl od Pluta nejde ale o změny zásadní a převratné. Uran do domu práce a služby přináší výrazné oživení, vzrušení a svobodu.

Mars v 9. domě ve znamení Raka: „Budu prosazovat dodržování ústavy“, což je doslovný text na oficiálních stránkách Jiřího Drahoše. Mars v 9. domě, domě vyššího poznání, filosofie a práva, v kardinálním vodním znamení značí, že energie a vůle je zaměřena na obhajování a prosazování kulturních a politických zájmů České republiky ve světě a na dodržování nejvyšších právních norem a morálních zvyklostí, které jsou (obvykle) závazné a potvrzují samotnou existenci státu. Číňanka krmí dítě, jehož aura ukazuje na to, že je vtěleným adeptem – stupeň pro Marta v Raku.

Poznámka: Někteří astrologové uvádějí, že Mars v Raku je „náladový“, mívá důvod ke zlosti, takže otravuje domácí ovzduší, že mu zkrátka Rak nesvědčí. Řekl bych, že je spíše zdrženlivější, protože je hluboce ponořen do svého magického vodního světa, kam láká ostatní. Jeho „bojovnost“ spočívá v hledání a budování bezpečného domova, který je však víc citový než pozemský. Nedovede si vybudovat pevnou strukturu bezpečného domova. V tom možná spočívá jeho „pád“ v Raku - že si buduje domov víc „pomyslný“ (v nitru) než reálný. Ve skutečnosti brání identitu (důvod své existence), nikoli pevně strukturované zájmy a hranice svého domova.

Mars v Raku v 9. domě tvoří kvadraturu na Jupitera ve Vahách v 11. domě: aspekt ukazuje na to, že Jiří Drahoš nebude schopen jednat přesvědčivě, věrohodně – zároveň vzbuzovat v lidech naději a víru, že je pozitivní celospolečenskou (vůdčí) silou, a zároveň prosazovat nejvyšší zájmy a normy své země. Jupiter v 11. domě ve Vahách nachází největší dobro a štěstí vést druhé, jejichž důvěře se těším, k životu v harmonii a svobodě. To je zde v rozporu s vůlí bránit dosažené nejvyšší právní a morální normy naší kultury. Kvadratura mezi Marsem a Jupiterem vypovídá o tom, že člověk není schopen jednat ve svém nejlepším zájmu. Kvadraturu mezi Marsem a Jupiterem má v horoskopu Drahoš, Zeman i Kulhánek. Jedině Horáček má trigon mezi Marsem a Jupiterem. To znamená, že on jediný je schopen jednat v souladu se svým nejlepším přesvědčením: kandidovat jako - na nikom a ničem - nezávislá osobnost (duchovně i materiálně nezávislá) a být otevřený, transparentní. To ale neznamená, že by byl schopen jednat věrohodně i jako prezident. To jsou všechno horoskopy kandidátů na prezidenta (jen jeden z nich se stane prezidentem).

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode