Nejnovější horoskop Petra Fialy (návrat pravicové politiky)

13.08.2017 18:13

Nejnovější horoskop Petra Fialy, předsedy a kandidáta ODS do Sněmovny. Horoskop: 8.8. 2017, 12:49:30 (UT+2:0), Praha. Tentokrát jsem zvolil systém domů Koch, protože Merkur se ocitne v 11. domě. Na první pohled zaujme Mars a Slunce v 10. domě v konjunkci s MC. Že by šlo o horoskop příštího premiéra? V tak chaotické politické situaci je možné cokoli.

Tvar horoskopu: Řekl bych, že můžeme uvažovat o Rozptylu, i když mezi Uranem a Venuší je výsek o 70°. Takový člověk se nezabývá jen jednou ideou či událostí. Zájmy a možnosti jsou u něj vyrovnané. Jeho vědomí je vymezeno ve všech kvadrantech, takže může mít pocit, že je všestranným, společensky i individualisticky plně rozvinutým jedincem.

Šest planet na východní polokouli: převládá individualismus; vědomí více zaměřené na sebe, na vlastní angažovanost a nezávislost.

Slunce nad obzorem, Luna pod obzorem: vědomí „Já jsem“ je prožíváno viditelně ve světě, představivost a psychické vnímání je prožíváno v soukromí skrytého světa.

Čtyři planety v záporných znameních (+Asc), šest planet v kladných znameních. Čtyři planety v ohnivých znameních, dvě planety v zemských znameních, dvě planety ve vodních znameních (+Asc), dvě planety ve vzdušných znameních. Převaha ohně značí nadšení (odhodlání), vlastní iniciativu a tvůrčí dominanci (Slunce a Mars ve Lvu).

Vztah Slunce a Luny: fáze 180° - 225°: úplněk, fáze naplnění. Luna je v opozici ke Slunci (orbis 8°). Člověk dosáhl vrcholu („osvícení“) ve svém snažení.

Merkur-Epiméteus (vychází po Slunci) vzdálený 25° od Slunce: rozvážný, málo sebevědomý postoj, svázaný tradicemi a vzory, jímž bytí hledá své zaměření a způsob myšlenkového sebevyjádření; zdrženlivý, málo sebevědomý způsob uplatňování svých znalostí a dovedností díky závislosti na vzorech. Jinak řečeno, člověk postrádá sebedůvěru (netroufá si hledat a uplatňovat vlastní způsob myšlenkového sebevyjádření), protože je svázaný tradicemi a velikostí svých vzorů a předchůdců.

Ascendent ve znamení Štíra. Duše zde říká: chci být vnímána jako ten, kdo intenzivně vniká do problému, vidí do samé podstaty věcí, kdo odvážně čelí všem strachům a krizím.

Vzestupný lunární uzel ve Lvu v 10. domě značí, že má člověk dospět k výkonu odpovědné funkce a že ji má vykonávat osobitým, nápaditým až oslňujícím způsobem.

Luna ve Vodnáři ve 4. domě v konjunkci s jižním uzlem: psychické vnímání a představivost nacházející svůj základ v liberalismu - ve svobodě jednotlivce, soukromém podnikání a volném trhu. Návrat ke kořenům liberálně konzervativní politiky. Motýl s pravým křídlem perfektněji vyvinutým – stupeň pro Lunu ve Vodnáři. Návrat pravicové politiky či vlády. Luna ve Vodnáři ve 4. domě: zaměření na dlouhodobé domácí projekty umožňující větší prosperitu jednotlivce a společnosti.

Luna ve Vodnáři ve 4. domě tvoří trigon na Jupitera ve 12. domě ve Vahách: skrytý nenápadný růst volebních preferencí, vítaná alternativa, šťastné „menší zlo“ ve vzrušených politických časech. Jinak řečeno: šťastné okolnosti na domácí politické scéně a vznětlivá nálada lidí vedou k potřebnému volebnímu zisku a vytvoření povolební příležitosti změnit politické poměry v zemi.

Mars ve Lvu v 10. domě v těsné konjunkci s MC: vůle je zde vynakládána na získání moci v povolání. Energické uplatňování společenské, politické nebo profesní nadvlády. Člověk si je vědom toho, že řídí svět pod sebou a nehodlá svou sílu jakkoli omezovat. Mars ve Lvu měří svou sílu v předvedeném originálním výkonu. V 10. domě chce neohroženě a nápaditě vládnout v povolání. Hrdé vládní činy (v případě sestavení vlády).

Slunce ve Lvu v 10. domě v konjunkci s Marsem a MC: dává obrovskou vitalitu a odhodlání představovat světu svou profesní, společenskou nebo politickou moc. Velkorysost, dominance a nápadité činy jako základní povahové vlastnosti ve vysoce ceněném společenském postavení. Člověk s takto postaveným Sluncem si je vědom svého vlivu a autoritativního postavení. Nicméně jeho smělé činy a vůle předcházejí jeho významné úloze (Mars vychází před Sluncem a je blíže MC). K tomu bude nadšeně povzbuzovat i ostatní: Nejdřív jednej, a až pak se oháněj svou autoritou. Lví Slunce v horoskopu premiéra zde značí: všemi radostnými barvami života hýřící vláda, pyšnící se svými odvážnými nápady. Farní sbor se rozléhá kostelíkem – stupeň pro Slunce ve Lvu.

Slunce ve Lvu v 10. domě tvoří sextil na Jupitera ve 12. domě ve Vahách: žádoucí snaha získat dobré hodnocení a chválu. Pozitivní posilování vlastního profesního, společenského nebo politického významu v rámci důležité instituce (Jupiter ve 12. domě nejvíce oceňuje nenápadnou činnost vedenou pro blaho celku). Člověk je schopen správně reprezentovat sám sebe ve významném postavení a zároveň přispět k dobrému renomé instituce (v případě premiéra i země), kterou zastupuje nebo řídí. Vědomí „Já jsem“ (kdo jsem a co reprezentuji) v horoskopu harmonizuje s představou toho, kde vidím své největší dobro a štěstí – v nenápadné službě a pomoci skupině lidí, jejichž důvěře se těším. Pro člověka s Jupiterem ve 12. domě je největším přínosem, když může přispět ke zviditelnění a dobré pověsti nějaké organizace nebo instituce.

Merkur v Panně v 11. domě: pečlivě vedená agenda a program, podrobné plánování a rozpracování stanovených cílů. Přesně a jasně zformulovaný vládní program či prohlášení. Merkur v Panně dává rozlišovací a rozeznávací schopnosti, všímá si nejmenších detailů či rozporů, někdy ale zbytečně moc zabíhá do podrobností, je kritický, soustřeďuje se na jednotlivosti, ale hlubší podstata věcí mu uniká (pro stromy nevidí les). V 11. domě uplatňuje své analytické myšlení v týmové práci, buduje profesionální pracovní vztahy. Pečlivě sestavený vládní tým.

Merkur v Panně v 11. domě opozice retrográdní Neptun v Rybách v 5. domě: Napěťový aspekt Merkura s Neptunem hovoří o neuskutečnitelném modelu světa, o nereálné vizi. Člověk se snaží ovlivnit svět svou neobvyklou představou, věří své vizi a nenechá si ji ničím vymluvit. Opozice planet zde hovoří o programové nabídce, o podrobném praktickém návodu, jak by mohl lépe a efektivněji fungovat náš svět, který ale ignoruje šílenou nejistotu spojenou se samostatným ekonomickým, duchovním či uměleckým projevem. Člověk s Neptunem v 5. domě by rád nastolil nové „posvátné“ hodnoty do individuálního rozvoje lidí, ale nemá jasnou představu, jak motivovat lidi, aby se vydali cestou samostatného duchovního, ekonomického nebo tvůrčího rozvoje (tím, že ekonomicky neproduktivním lidem vezmu poslední ekonomické jistoty, je určitě nepovzbudím k větší kreativitě). Reformní balíček pro nejrůznější činnosti udržující společnost v chodu (Merkur v Panně v 11. domě) se v horoskopu představuje jako dlouhodobý těžko realizovatelný pravicový sen o samostatnějším, podnikavějším a kreativnějším Česku (retrográdní Neptun v 5. domě). Neptun v horoskopu ukazuje, kde chceme být jiní, vymykat se průměrnosti. V 5. domě (v opozici na Merkura v 11. domě) člověk hledá nový „podnikatelský“ společenský ideál či řád. Odmítá přijmout zábrany a jinakosti lidí v tvůrčím procesu a prosazuje vlastní idealistické vidění světa. Opozice Merkura a Neptuna není ale jednoznačným odmítnutím mého vidění světa; není to úplný neúspěch jako v případě kvadratury. Je to spíš dobrý pokus, který nevyšel.

Venuše v Raku v 9. domě: Venuše v Raku přináší popularitu. Člověk se nechává unášet zvláštním druhem okouzlení spojeným s domácím prostředím. V případě politika může jít o jistý druh národního populismu (nejen v tom hanlivém smyslu slova). V 9. domě „račí“ Venuše nachází zalíbení v kulturní vyspělosti, vzdělanosti a historickém významu vlastní rodiny. Jako politický lídr se Petr Fiala nechá unášet vlnou vzrušení, když bude zdůrazňovat zahraničně kulturní a politický význam České republiky. Zviditelnění národních zájmů v Bruselu jako způsob, jak okouzlovat lid. Velký diamant, jehož broušení není dokončeno – stupeň pro Venuši v Raku.

Venuše v Raku v 9. domě tvoří sextil na Merkura v Panně v 11. domě: schopnost dosáhnout konsensuálního stanoviska – schopnost sladit různorodé zájmy a pohledy na věc. Schopnost dohodnout se s partnery na společném postupu v domácí i zahraniční politice (vládní shoda). Jasně zformulované a dohodnuté národní priority a zájmy.

Venuše v Raku v 9. domě tvoří trigon na retrográdního Neptuna v Rybách v 5. domě: aspekt značí dlouhodobou podporu „živé české kultuře“ a její úspěšnou prezentaci ve světě. Zdá se, že by nová česká vláda mohla dostatečně přispívat a obhajovat rozvoj tvůrčích schopností našich lidí (duchovní a hmotné kultury). Nebo by aspoň mohla zafinancovat oslavnou výstavu, kterou chystá brněnské výstaviště k 100. výročí vzniku Československa a která je připomínkou úspěšné Výstavy soudobé kultury z roku 1928. Harmonický aspekt Venuše a Neptuna v horoskopu doslova říká: oslava tvořivé krásy a jedinečnosti naší kultury a místních obyvatel.

Luna ve Vodnáři ve 4. domě tvoří sextil na retrográdního Saturna ve 2. domě ve Střelci: stálé udržování dobré ekonomické situace země (HDP), odpovědné domácí hospodaření, podpora drobných podnikatelů, zemědělců a dlouhodobého spoření. Retrográdní Saturn ve 2. domě přináší omezený trvalý zisk. Největší (vládní) frustrace a zábrany se budou odehrávat na poli vytváření zisku a hmotných rezerv – v hlídání státní kasy (Saturn ve 2. domě = odpovědný skrblík, který si hlídá pokladnu).

Slunce ve Lvu v 10. domě tvoří trigon na retrográdního Saturna ve 2. domě ve Střelci: aspekt obecně značí stabilní nevyvratitelné profesní, společenské nebo politické postavení. Silný mandát od vesmíru zastávat zodpovědnou vůdčí roli. Silná ochrana a zastání u výrazných profesně nebo společensky úspěšných autorit. Nová vláda hrdě obhájí a upevní svou pozici tím, že bude chránit sektor samostatně výdělečné činnosti (Saturn ve 2. domě). Bude mít silnou ochranu zainteresovaných ekonomických struktur, když předtím přebere zemi v dobré ekonomické situaci. Harmonický aspekt Slunce a Saturna dává schopnost realizovat se za přísnějších a omezenějších podmínek. Člověk se Saturnem ve 2. domě má za úkol postarat se finančně sám o sebe a nezadlužit se - realizovat se s menším rozpočtem. Úspěšná strategie „volněji utažených opasků“ (Saturn ve Střelci ve 2. domě) a „žít a nechat žít“ (Slunce ve Lvu 10. domě). Čínská prádelna v americkém městě - stupeň pro Saturna ve Střelci.

Slunce ve Lvu v 10. domě tvoří kvinkunx na retrográdního Pluta ve 3. domě v Kozorohu: narušovaná autorita a moc vlády a premiéra tím, že dochází k obměně nejbližšího premiérova okolí. Pluto ve 3. domě hovoří o zásadní obnově nejbližšího světa, s nímž udržujeme denní komunikaci. Člověk s takto umístěným Plutem vyhledává novou oporu ve svém blízkém okolí, protože na původní "sestavu" už nelze spoléhat. Uplatňuje svou moc, aby si zajistil spolehlivou podporu okolí k realizaci své nejvyšší představy: vytvoření reprezentativní důstojné vlády (Slunce ve Lvu v 10. domě). Aspekt Pluta se Sluncem může znamenat výměnu některých členů vlády, takže premiér i vláda musejí začít od začátku budovat vztahy ve svém nejbližším okolí a také zajistit nové vládní formaci dobrou prezentaci v médiích. Není mi ale jasné, jak rozsáhlou výměnu (rekonstrukci premiérova nejbližšího okolí) má horoskop na mysli a zda půjde o ojedinělý či opakující se jev.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode