Nejnovější horoskop Petra Robejška

01.12.2017 18:08

Nejnovější horoskop Petra Robejška, zakladatele a mentora strany Realisté, který ve volbách do Poslanecké sněmovny kandidoval na posledním místě kandidátky strany v Praze. Horoskop: 16.10. 2017, 14:54 (UT+2:0), Praha.

Tvar horoskopu: Lokomotiva, kdy jsou planety rozloženy do útvaru o přibližně 222°, zbylých 138° stupňů zůstává prázdných. Vůdčí - tažnou planetou je Luna v Panně na konci 7. domu. Lokomotiva vypovídá o vytrvalém nepolevujícím tlaku a postupu. Luna táhne ostatní planety za sebou bez potřeby vychýlit se z nastoupeného kurzu.

Luna v Panně na konci 7. domu (vůdčí – tažná planeta horoskopu): představivost a psychické vnímání zaměřené na službu veřejnosti, která ještě nemá ponětí o svém vyšším sebeurčení. Starostlivost a péče o každodenní potřeby lidí (širší otevřená veřejnost). Politici s Lunou v Panně mají napojení na lid („proletariát“), který sebe sama chápe jako „nižší“ (fyzickou) existenci. Snaží se lidu naslouchat a chránit jej před „přezíravými“ elitami, jež žijí ve svém vlastním nepřístupném světě. V zásadě vyznávají myšlenku, že „hlas lidu je hlas Boží“. Nebo také: lid je v podstatě dobrý, ale kazí ho vyšší elity; lid má zdravé přirozené instinkty, naslouchejme jim! Rádi se stavějí do role praktikujícího politického „léčitele“, který chce uzdravit život obyčejných lidí tím, že jej chrání před nefunkční „intelektuální medicínou“ – nefunkčními radami a moudry („bludy“) vyšších elit. Na rady jiných autorit nedají. Jsou jakýmisi zprostředkovateli mezi elitami a lidem – tvoří někdy hrubou, někdy jemnou hráz mezi nižšími a vyššími společenskými vrstvami. Lidé s Lunou v Panně nás učí, že nižší aspekty života jsou stejně důležité jako ty vyšší. Bez nižších pudů není možné poznávat a uvědomovat si vyšší sféry. Mívají skvělou paměť na jevy ve fyzickém světě. Zato jim hrozí „amnézie“ na jevy duchovní. Luna v Panně ráda zapomíná na existenci duchovního světa. Jemný hedvábný kapesník, dědictví po odvážných předcích – stupeň pro Lunu v Panně.

Čtyři planety na východní polokouli, šest planet na západní. Osm planet nad obzorem, dvě planety pod obzorem: vědomí je zaměřené na prožívání reality ve „viditelném světě“.

Všechny osobní planety ve 3. kvadrantu: vědomí je výrazně zaměřené do prostoru druhých lidí. Převládá snaha hájit ve veřejném prostoru spojence a partnery, případně se vůči nim vymezovat.

Druhý kvadrant neobsazený: nedostatečné vymezení emocionálního a tvůrčího prostoru (nedostatečná obhajoba vlastní identity, kreativity a životního stylu).

Slunce nad obzorem, Luna nad obzorem: vědomí „Já jsem“ - stejně jako představivost a psychické vnímání - je prožíváno viditelně ve světě (v „objektivním“ světě).

Pět planet v záporných znameních (+Asc), pět planet v kladných znameních. Tři planety v zemských znameních (+Asc), tři planety ve vzdušných znameních (Váhy), dvě planety v ohnivých znameních, dvě planety ve vodních znameních. Převaha zemského živlu značí praktičnost, rozumovost, stabilitu a zaměření na snadné dosahování hmatatelných výsledků, převaha vzdušného živlu (Váhy) značí kultivaci a rozvoj veřejného života.

Vztah Slunce a Luny: fáze 315° - 360°: fáze uvolnění (nebo rekapitulace), příprava na nové období (lunární cyklus se chýlí ke svému konci).

Merkur-Epiméteus (vychází po Slunci) vzdálený 5° od Slunce: ukazuje na rozvážný, kontrolovaný postoj, svázaný tradicemi a vzory, jímž bytí hledá své zaměření a způsob myšlenkového nebo činorodého sebevyjádření. Člověk si netroufá hledat a uplatňovat vlastní nezávislý způsob sebevyjádření.

Ascendent v Kozorohu: Duše zde říká: chci být vnímána jako ten, kdo touží setrvat v kázni a sebeovládání a vyjít ze všeho jako vítěz (duch zvítězí nad hmotou), kdo zachovává věrnost svým předsevzetím a poznává odvrácenou stránku života (Mladá žena vstupuje do kláštera – stupeň pro ascendent v Kozorohu).

Vzestupný lunární uzel ve Lvu v 7. domě: může znamenat osobitý tvůrčí způsob navazování dlouhodobých vztahů. Člověk upřednostní partnerství před osobní nezávislostí a volností, spolupráci před sebeprosazením. Místo vlastní individualitě a osobnímu prostoru (Vodnář, 1. dům) dá přednost spojenectví v dominantním svazku (Lev, 7. dům).

Slunce ve Vahách v poslední třetině 8. domu: snaha srozumitelnou formou odkrývat společensky závažná témata – odkrývat psychologické zákonitosti a jevy v životě jednotlivce i společnosti. Petr Robejšek vystudoval sociologii a sociální psychologii v Praze, politické vědy v Německu. Slunce ve Vahách ukazuje na snahu dorozumívat se s ostatními pomocí srozumitelných principů, metod a nástrojů tvoření (v 8. domě jde o dorozumívací principy skryté skutečnosti). Lidé se Sluncem ve Vahách volí co nejsrozumitelnější dorozumívací jazyk. Na levém boku krásného motýla vyrůstá třetí křídlo – stupeň pro Slunce ve Vahách.

Venuše ve Vahách v 8. domě: princip slasti a krásy nachází radostné spojení, harmonii a těsnou spolupráci s druhými. Vzájemně projevená veřejná podpora a přízeň od těch, jež kráčí naším směrem, nám dává pocit společenského „zkrásnění“ a naplnění. Člověk se cítí být „středobodem“ veřejného štěstí. S potěšením „plachtí“ v hlubokých společenských vodách a sjednocuje různé veřejné zájmy.

Mars v Panně v 8. domě: energie je zaměřena na životní prostor druhých lidí ve snaze umožnit jim zvládat složité procesy a krize v hmotném světě. Obecně Mars v Panně značí zdravou (plodnou) duševní sílu či vůli k projevenému životu v hmotném světě. Tito lidé snadno využívají své pracovní metody a snadno sklízejí plody své duševní námahy. Duševní svět jako pracovní dílna. Politik s Marsem v Panně se zabývá praktickými problémy všedního světa, do jehož složitých (hospodářsko-politicko-bezpečnostních) struktur proniká. V 8. domě se snaží obohatit svět druhých o vlastní pochopení pozemských „zákonů“ (procesů, kterými se řídí svět). Na Zemi vládne zákon hmoty - zákon života a smrti. Člověk s Marsem v Panně využívá svou energii k zachování přirozeného uspořádání světa, kterému vládne, aby v něm panovaly dobré podmínky k životu. Odstraňuje z cesty všechny duševní i fyzické překážky, které brání přirozenému zdravému životu; pracuje na tom, aby „teorie života“ přešla do praxe a uskutečnění. Zviditelňuje zjevné „zákony světa“ a dbá na jejich dodržování. Někdy může být posedlý „dokonalými metodami“, kterými lze úspěšně řídit hmotný svět.

Saturn ve Střelci v 11. domě: snaha prokázat své vůdčí schopnosti a uplatnit se ve skupině je blokována rigidními postoji a představami o světě. Člověk je příliš „ostražitý“ a odtažený, mívá strach, že nezíská potřebnou důvěru, autoritu a souhlas ostatních lidí ve skupině. Obavy z odcizení v neznámém „mnohajazykovém“ - politicky či kulturně odlišném prostředí, vede k tomu, že se stává zajatcem a ochráncem vžitých politických nebo kulturních modelů a představ. Saturn v 11. domě hovoří o někom, kdo touží vytvářet pevné svazky ve skupinách; vypovídá o snaze získat si důvěryhodné přátele, mít jejich podporu a uznání. Tito lidé se jen obtížně prosazují ve skupinách, ačkoli touží po vedoucí roli. Jsou to však věrní vyznavači a ochránci skupinových ideálů a cílů. Zpočátku mají jen málo přátel nebo žádné. Další možnou překážkou bývá věkový rozdíl, případně rozdíl v získaných zkušenostech. Saturn zde klade velké nároky na dodržování zásad při práci ve skupinách. Zároveň klade značné překážky k tomu, aby člověk našel stejně smýšlející a zaměřené spojence a přátele, se kterými si bude rozumět. Ať člověk chce nebo nechce, bude se muset seznámit s vlivnými a důležitými lidmi, kteří zastávají významnou úlohu ve skupinách a organizacích, aby dosáhl svých cílů. Lidé s takto postaveným Saturnem mívají obtíže navazovat úzkou spolupráci s jinými autoritami, byť si jich mohou velmi vážit.

Mars v Panně v 8. domě v kvadratuře na Saturna ve Střelci v 11. domě: kvadratura Marta a Saturna obecně ukazuje na zpátečnictví, nevoli se podřídit, neochotu k ústupkům. Značí ultrakonzervativní (fundamentalistické) politické, vědecké nebo náboženské přesvědčení. Člověk si umanutě a tvrdohlavě stojí na svých stanoviscích a zásadách. Horoskop zde vypovídá o někom, kdo vytrvale odmítá jiné, neosvědčené cesty, metody nebo způsoby spolupráce, jiná, nestandardní (politická) seskupení a spojenectví. Kdo slepě bazíruje na konzervativním názorovém uspořádání a směřování – na dodržování „politické linie správné strategie“, které se musí všechno podřídit. Pan Robejšek bude těžko hledat na naší politické scéně spojence se stejně fundamentalistickým přístupem k životu. Člověk s tímto aspektem věří, že realita je přesně taková, jakou ji vidí – odmítá cokoli relativizovat a na svých postupech a zásadách cokoli měnit. Žádnou „alternativu“ vidění skutečnosti nepřipouští a dělá všechno možné, aby se mu budoucnost světa nevymkla z rukou (Saturn v 11. domě). Je skálopevně přesvědčen o tom, že vlastní dokonalou strategii k záchraně světa (Mars v Panně v 8. domě), jež spolehlivě zabrání nežádoucím a trvalým změnám k horšímu. Vize „bezpečné reality“ se u něho stává posedlostí a umanutostí, což se – do extrému přivedené – projevilo ve volební kampani Realistů: „Pro tátu pušku do ruky“. A není náhoda, že stejný aspekt Marta a Saturna (též v 11. domě) má v horoskopu také Jana Černochová, jež stojí v čele sněmovního výboru pro obranu. 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode